เว็บตรง

About us - Economic Vitez

About us

During 30 years of existence and investment in human, technical and material resources Economic d.o.o. Vitez became one of the most famous shopping places in BiH, which has been operating for 17 years under a certified system.

The company’s core business is trading in technical goods, manufacturing of interior equipment and providing services. One of the company’s most significant projects is the construction of a franchise network on the BiH market and in the surrounding countries. A flourishing sales network of 50 franchise stores across the country offers a complete range of electro, water, and thermo installations, and everything else for building your home.

Many years of successful work experience in 2003 resulted in the launch of high quality bathroom furniture and custom-made kitchens, which have become unique and recognizable by the rounded and optimized production process in BiH and beyond. By building a FRAMINI brand that promotes bathroom furniture and tailor-made kitchens, Economic has taken a step in winning the title of leader amongst the shopping malls. The quality and modernly designed bathroom furniture Framini, the decoration of each bathroom, which at the same time provides functional and aesthetic values. The skilful designs and the beauty of living are just some of the reasons why you need to have this program in your home.

Vision: To be one of the leading companies in bathroom equipment and kitchen equipment in the region.

Mission: Product quality, affordable price and complete service keep the existing and win the trust of new customers.

Economic is able to respond to your requirements and to realize the idea in the shortest possible time, so that bathroom furniture and kitchens can faithfully reflect your style and desire for elegance and comfort.

The company’s main objective is to be a quality product and a satisfied customer, and accordingly, the company strives to show the trust of its customers justified by providing benefits through the Economic Benefits Card, which are privileged in the chain of trade, service and service facilities of the member.

Correct partnerships with suppliers, consumer adaptability, quality in work and steady growth and development are just some of the factors behind the Business philosophy of Economic.

 

Economic d.o.o. Vitez

Poslovni centar 96

p.p.71

72250 Vitez

Bosnia and Herzegovina

Centrala: +38730718333, fax 713748

e-mail: info@economic.ba

www.economic.ba

 

PDV Number: 236068280000

ID Number: 4236068280000

Tax Number: 19070003

Registration number: 51-01-0062-09 Općinski sud Travnik

Kako Vam možemo pomoći?

Za bilo kakve prijedloge, sugestije ili komentare budite slobodni kontaktirati nas.

Want to be our franchisee?