Novosti

                

Napokon u BiH: Centrometal CentroPelet ZVBS

31.12.2015
Kompaktni toplovodni kotlovi CentroPelet ZVBS su kotlovi loženi drvenim peletom. Namijenjeni su za toolovodno grijanje od najmanjih pa do objekata srednje velièine. Èeliène su konstrukcije, modernog dizajna i visoke uèinkovitosti. U kotlove je ugraðen plamenik za izgaranje drvenih peleta sa funkcijom automatske potpale te digitalna kotlovska regulacija koja vodi ventilator dimnih plinova prema temperaturama dima i kotlovske vode. Spremnik peleta sastavni je dio kotla.
Karakteristike:
Toplovodni kotao za centralno grijanje CentroPelet ZVBS sa ugraðenim pelet plamenikom
Toplovodni kotao CentroPelet samostalno dobavlja pelete pomoæu pužnog transportera
te ih pali pomoæu elektriènog grijaèa.
Moguæe automatsko paljenje/gašenje peæi
Visoka iskoristivost kotla
Niske emisije štetnih spojeva u dimnim plinovima
Ruèno èišæenje izmjenjivaèa pomoæu ruèice bez otvaranja kotla
Moguænost namještanja uklopnih vremena
Kompaktni dizajn omoguæuje smještaj kotla u male kotlovnice
Integrirani spremnik peleta
Moguænost ugradnje dodatnog spremnika peleta

Napokon u Bosni i Hercegovini - novo u ponudi Economica: Centrometal CentroPelet ZVBS 25kW.

Kompaktni toplovodni kotlovi CentroPelet ZVBS su kotlovi loženi drvenim peletom. Namijenjeni su za toolovodno grijanje od najmanjih pa do objekata srednje veličine. Čeliće su konstrukcije, modernog dizajna i visoke učinkovitosti.

U kotlove je ugrađen plamenik za izgaranje drvenih peleta sa funkcijom automatske potpale te digitalna kotlovska regulacija koja vodi ventilator dimnih plinova prema temperaturama dima i kotlovske vode. Spremnik peleta sastavni je dio kotla.

Karakteristike:

  • Toplovodni kotao za centralno grijanje CentroPelet ZVBS sa ugrađenim pelet plamenikom
  • Toplovodni kotao CentroPelet samostalno dobavlja pelete pomoću pužnog transportera te ih pali pomoću električnog grijača.
  • Moguće automatsko paljenje/gašenje peći
  • Visoka iskoristivost kotla
  • Niske emisije štetnih spojeva u dimnim plinovima
  • Ručno čišćenje izmjenjivača pomoću ručice bez otvaranja kotla
  • Mogućnost namještanja uklopnih vremenaKompaktni dizajn omoguæuje smještaj kotla u male kotlovnice
  • Integrirani spremnik peleta
  • Mogućnost ugradnje dodatnog spremnika peleta

Oznaka: 30480, naziv: Kotao toplovodni na pelet CentroPelet ZVBS 25kW CTM, cijena 3.638,00 KM s PDV-om!

Uskoro u Economicovoj ponudi i CentroPelet ZVBS 35 kW.

 
Copyright © 1987 - 2019 Economic d.o.o. Vitez d.o.o. Vitez  
Učitavanje u toku